Zpracovávám...


INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., se sídlem V parku 2323/14 Praha 4, 148 00, Česká republika, IČO: 289 87 322, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 158046 („Samsung CZ“) zpracovává jako správce osobní údaje účastníků kampaní.

Společnost Samsung CZ může zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu:

 • Identifikační údaje, kontaktní údaje,
 • Číslo bankovního účtu,
 • Informace týkající se zařízení Samsung.

Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely:

 • Zapojení účastníka do kampaně, organizace a vyhodnocení kampaní a plnění práv a povinností vyplývajících z pravidel kampaní v souvislosti s účastí účastníka v kampani. Osobní údaje pro tento účel jsou zpracovávány na základě smlouvy uzavřené s účastníkem kampaně, a to po dobu trvání kampaně a následně po dobu nutnou k ochraně práv Samsung CZ v souvislosti s kampaní, tj. po dobu 3 let od ukončení kampaně, které se účastník zúčastnil. V případě neposkytnutí osobních údajů pro tento účel se nebudete moci kampaně zúčastnit.
 • Prezentace výsledků kampaně, které se účastník zúčastnil, v médiích a reklamních materiálech. Osobní údaje pro tento účel zpracovává Samsung CZ na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, a to po dobu 3 let nebo do doby odvolání souhlasu.
 • Marketingové účely, tj. nabízení obchodu a služeb Samsung, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, produktech a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků. Osobní údaje pro tento účel zpracovává Samsung CZ na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, a to po dobu 3 let nebo do doby odvolání souhlasu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů může být kdykoliv odvolán prostřednictvím portálu GDPR Podpora https://www.europe-samsung.com/gdpr/webform/cz, zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu tím však nebude dotčena.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů berete na vědomí, že máte následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům,
 • právo na opravu nepřesných či neúplných osobních údajů,
 • právo na výmaz údajů,
 • právo na přenositelnost údajů,

právo žádat omezení zpracování,

 • právo podat stížnost orgánu dohledu (Úřad pro ochranu osobních údajů). Více informací naleznete na www.uoou.cz;
 • další práva stanovená právními předpisy na ochranu osobních údajů.

Dále máte právo vznést námitku proti zpracování z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace.

Výkon svých práv můžete žádat prostřednictvím portálu GDPR Podpora https://www.europe-samsung.com/gdpr/webform/cz.

Kromě uvedených společností, mohou být poskytnuté osobní údaje dále zpřístupněny dalším společnostem ze skupiny Samsung. V rámci zpřístupnění osobních údajů dalším společnostem z uvedené skupiny může docházet k předávání osobních údajů do třetí země, Korejské republiky, na základě standardních smluvních doložek.

Poskytnuté osobní údaje mohou být dále zpřístupněny našim organizátorům marketingových kampaní, např. společnosti MOBIL POHOTOVOST GSM s.r.o., se sídlem Spálená č. 101/37, Praha 1, PSČ 110 00, IČO: 25770471, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 68662 a poskytovatelům dalších služeb v této oblasti, jako zpracovatelům nebo jako dalším zpracovatelům, a to pouze v rozsahu nezbytném pro zajištění daných služeb. Dalšími příjemci mohou být oprávnění zaměstnanci společnosti Samsung CZ a její důvěryhodní poskytovatelé služeb.

Společnost Samsung je možné kontaktovat prostřednictvím portálu GDPR Podpora https://www.europe-samsung.com/gdpr/webform/cz. Rovněž je možné kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese:

Samsung Electronics (UK) Limited

Data Protection Officer

Adresa: Samsung House, 1000 Hillswood Drive,

  Chertsey, Surrey KT16 0PS

  Spojené království 


Další informace týkající se zpracování osobních údajů společností Samsung CZ jsou dostupné na adrese https://www.samsung.com/cz/info/privacy.

Osobní údaje zpracovává jako správce také společnost Samsung Electronics (UK) Limited, se sídlem Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey, KT16 0PS, Velká Británie, reg. číslo: 03086621 („Samsung UK“), a to v rozsahu identifikační údaje, kontaktní údaje a informace týkající se zařízení Samsung. Společnost Samsung UK zpracovává uvedené osobní údaje pro marketingové účely, tj. nabízení obchodu a služeb Samsung, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, produktech a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků.

Osobní údaje pro tento účel zpracovává Samsung UK na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, a to po dobu 3 let nebo do doby odvolání souhlasu.

Další informace týkající se zpracování osobních údajů společností Samsung UK, včetně souvisejících práv a kontaktních údajů, jsou dostupné na adrese: https://account.samsung.com/membership/pp.