Zpracovávám...


INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., se sídlem V parku 2323/14 Praha 4, 148 00, Česká republika, IČO: 289 87 322, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 158046 („Samsung CZ“) zpracovává jako správce osobní údaje účastníků kampaní v následujícím rozsahu a pro níže uvedené účely:

Účel zpracování

Registrace účastníka, organizace a vyhodnocení kampaní a plnění práv a povinností vyplývajících z pravidel kampaní v souvislosti s účastí účastníka v kampani

Rozsah zpracovávaných údajů

Identifikační údaje, kontaktní údaje, informace týkající se zařízení Samsung, typ odprodávaného zařízení

Osobní údaje pro tento účel jsou zpracovávány na základě smlouvy uzavřené s účastníkem kampaně, a to po dobu trvání kampaně a následně po dobu nutnou k ochraně práv Samsung CZ v souvislosti s kampaní, tj. po dobu 3 let od ukončení kampaně, které se účastník zúčastnil.

Účel zpracování

Prezentace výsledků kampaně, které se účastník zúčastnil, v médiích a reklamních materiálech

Rozsah zpracovávaných údajů

Identifikační údaje, podobizna a případné obrazové či zvukové záznamy pořízené v rámci dané kampaně

Osobní údaje pro tento účel zpracovává Samsung CZ na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, a to po dobu 3 let nebo do doby odvolání souhlasu.

Účel zpracování

Marketingové účely, tj. nabízení obchodu a služeb Samsung, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, produktech a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků

Rozsah zpracovávaných údajů

Identifikační údaje, kontaktní údaje, město bydliště, informace týkající se zařízení Samsung, typ odprodaného zařízení 

Osobní údaje pro tento účel zpracovává Samsung CZ na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, a to po dobu 3 let nebo do doby odvolání souhlasu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů může být kdykoliv odvolán, zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu tím však nebude dotčena.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů bere účastník kampaně na vědomí, že má následující práva:

  • právo na přístup k osobním údajům,
  • právo na opravu nepřesných či neúplných osobních údajů,
  • právo na výmaz údajů,
  • právo na přenositelnost údajů,

právo žádat omezení zpracování,

  • právo podat stížnost orgánu dohledu (Úřad pro ochranu osobních údajů). Více informací naleznete na www.uoou.cz;
  • další práva stanovená právními předpisy na ochranu osobních údajů.

Dále má účastník kampaně právo vznést námitku proti zpracování z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace.

Účastník kampaně může výkon svých práv žádat prostřednictvím zaslání žádosti na adresu Samsung CZ, e-mailem zaslaným na adresu dataprotection.secz@samsung.com anebo prostřednictvím portálu GDPR obecná podpora https://www.europe-samsung.com/gdpr/webform/cz.

Další informace týkající se zpracování osobních údajů společností Samsung CZ, včetně souvisejících práv a kontaktních údajů, jsou dostupné na adrese https://www.samsung.com/cz/info/privacy/.

Kromě Samsung CZ, mohou být poskytnuté osobní údaje dále zpřístupněny dalším společnostem ze skupiny Samsung. V rámci zpřístupnění osobních údajů dalším společnostem z uvedené skupiny může docházet k předávání osobních údajů do třetí země na základě rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně nebo standardních smluvních doložek.

Poskytnuté osobní údaje budou dále zpřístupněny společnosti MOBIL POHOTOVOST GSM s.r.o., se sídlem Praha 1, Spálená č.p. 101/37, PSČ 11000, IČO: 257 70 471, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 68662 jako zpracovateli.

Poskytnutí osobních údajů je nezbytné pro účast účastníka v kampani, pokud se nejedná o zpracování na základě uděleného souhlasu účastníka. V případě neposkytnutí osobních údajů v rozsahu nezbytném pro účast v kampani, nebude možné, aby se účastník kampaně zúčastnil. Samsung CZ je možné kontaktovat na uvedené adrese, případně na e-mailové adrese dataprotection.secz@samsung.com. Rovněž je možné kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese:

Samsung Electronics (UK) Limited

Data Protection Officer

Adresa: Samsung House, 1000 Hillswood Drive,

  Chertsey, Surrey KT16 0PS

  Spojené království 

Email: dataprotection.secz@samsung.com  


Pro níže uvedený účel zpracovává osobní údaje jako správce také společnost Samsung Electronics (UK) Limited, se sídlem Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey, KT16 0PS, Velká Británie, reg. číslo: 03086621 („Samsung UK“).

Účel zpracování

Marketingové účely, tj. nabízení obchodu a služeb Samsung, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, produktech a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků

Rozsah zpracovávaných údajů

Identifikační údaje, kontaktní údaje, město bydliště, informace týkající se zařízení Samsung, typ odprodávaného zařízení

Osobní údaje pro tento účel zpracovává Samsung UK na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, a to po dobu 3 let nebo do doby odvolání souhlasu.

Další informace týkající se zpracování osobních údajů společností Samsung UK, včetně souvisejících práv a kontaktních údajů, jsou dostupné na adrese: https://account.samsung.com/membership/pp.

Pro níže uvedený účel zpracovává osobní údaje jako správce také společnost MOBIL POHOTOVOST GSM s.r.o., se sídlem Praha 1, Spálená č.p. 101/37, PSČ 11000, Česká republika, IČO: 257 70 471, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 68662 („MOBIL POHOTOVOST“).

Účel zpracování

Plnění smlouvy uzavřené s účastníkem kampaně, plnění zákonných povinností společnosti MOBIL POHOTOVOST a oprávnění zájem společnosti MOBIL POHOTOVOST spočívající v ochraně majetku a podnikání správce

Rozsah zpracovávaných údajů

Titul, jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, informace o občanském průkaze, informace o cestovním pasu, pohlaví, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, státní občanství, místo narození, informace o bankovním účtu, IMEI číslo odprodávaného a nového telefonu, typ odprodávaného a nového telefonu a město bydliště


Osobní údaje pro tento účel jsou zpracovávány společností MOBIL POHOTOVOST na základě smlouvy uzavřené s účastníkem kampaně a na základě zákona, a to po dobu trvání kampaně a následně po dobu nutnou k ochraně práv a oprávněných zájmů  společnosti MOBIL POHOTOVOST v souvislosti s výkonem její podnikatelské činnosti a po dobu stanovenou zákonem.

Další informace týkající se zpracování osobních údajů společností MOBIL POHOTOVOST, včetně souvisejících práv a kontaktních údajů, jsou dostupné na adrese https://www.mp.cz/ochrana-osobnich-udaju.

Účastník kampaně může výkon svých práv žádat prostřednictvím zaslání žádosti na adresu společnosti MOBIL POHOTOVOST, e-mailem zaslaným na adresu hlavsa@mp.cz.