Zpracovávám...

Podrobná pravidla kampaně Samsung „Vyměňte starý za nový! Snižte si cenu nového Samsung Galaxy odprodejem vašeho starého zařízení. Více na www.novysamsung.cz”

(dále jen „Kampaň“)


Všeobecné informace

  1. Organizátor Kampaně: společnost Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., se sídlem V parku 2323/14, 148 00 Praha 4, IČO: 28987322, DIČ: CZ28987322, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.  C 158046 (dále jen „Organizátor“ nebo „Organizátor Kampaně“). 
  2. Technický správce WEB systému Kampaně: společnost MOBIL POHOTOVOST GSM s.r.o , se sídlem Spálená č.p 101/37, Praha 1, 110 00, IČO: 25770471, DIČ: CZ25770471, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 68662. (Dále jen „technický správce webu a/nebo Zprostředkovatel“).
  3. Účastníkem Kampaně (dále jen „Účastník“) se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s bydlištěm nebo s doručovací adresou na území České republiky, nebo fyzická a právnická osoba, která je podnikatelem ve smyslu ustanovení § 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) (např. OSVČ, obchodní společnost) s místem podnikání nebo sídlem na území České republiky, která splní podmínky účasti v Kampani. Osoby mladší 18 let se mohou Kampaně účastnit pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce. Z účasti jsou vyloučeny osoby v  pracovním či obdobném poměru či osoby blízké s Organizátorem nebo Zprostředkovatelem nebo se společnostmi (včetně distributorů a prodejců – obchodních partnerů ze seznamu uvedeného v článku 6a), které se podílejí na jakékoliv marketingové, prodejní nebo reklamní Kampani Organizátora a dále i osoby v jakémkoliv příbuzenském či obdobném vztahu s těmito osobami, zejména osoby vyjmenované v § 22 Občanského zákoníku.
  4. Kampaň probíhá od 01.11. 2018. Délka trvání kampaně není omezena, avšak Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv kampaň ukončit a to bez udání důvodu.

Registrace Účastníka a Přístrojů do Kampaně


5)  Obecné informace:

a) Pokud chce Účastník využít této Kampaně, musí se zaregistrovat a předložit veškeré dokumenty požadované dle těchto pravidel na webu novysamsung.cz 


b)  Nejprve je Účastník povinen nahrát informace týkající se starého přístroje, který chce odprodat.


c) Účet Účastníka je tvořen a identifikován osobními údaji Účastníka uvedenými při registraci. 


d) Starý přístroj je nutné odprodat na portálu https://www.novysamsung.cz/ nebo osobně na jedné ze Samsung servisních center v Praze, Brně, Ostravě, případně na dalších místech určených Organizátorem.


e) Pro kompletní registraci na https://www.novysamsung.cz/ je nutné vyplnit parametry starého přístroje, který chce Účastník odprodat. Bez těchto informací nemůže být registrace dokončena.


f) Stanovuje se limit, kdy na jednu unikátní registraci Účastníka je možné uplatnit v rámci Kampaně maximálně 1 (slovy: jednu) registraci Přístroje, tak jak je popsáno v článku 6 těchto pravidel.


6) Registrace na https://www.novysamsung.cz/:

a) Na webových stránkách je připraven formulář, ve kterém je nutné vyplnit všechny údaje, a to: parametry starého přístroje, který chce Účastník odprodat, osobní údaje a číslo bankovního účtu. Zároveň Účastník bere na vědomí zpracování osobních údajů v souladu s těmito pravidly a zároveň potvrzuje čestné prohlášení, že vyplněné údaje jsou pravdivé. 


b) Po uvedení parametrů starého zařízení, které chce Účastník odprodat, se mu zobrazí orientační výkupní cena, která bude upřesněná servisním technikem po podrobné prohlídce. Účastník si zvolí na webové stránce https://www.novysamsung.cz/ způsob, jakým chce staré zařízení odevzdat. Účastník si může zvolit způsob odevzdání prostřednictvím kurýra na náklady Organizátora, osobně na jedné ze Samsung servisních center v Praze, Brně, Ostravě uvedených na webové stránce https://www.novysamsung.cz/, případně na dalších místech určených Organizátorem.


c) Po prohlídce starého zařízení servisním technikem bude Účastník kontaktovaný telefonicky nebo prostřednictvím emailu o finální částce starého zařízení, který Účastník odprodává.


d) Po řádné registraci přijde zákazníkovi na mail Kupní smlouva, kterou je potřeba vytisknout, podepsat a přiložit ke starému telefonu k odeslání.


e) Pořadatel není povinen zasílat více upozornění, a to ani v případě, že je zasílaný e-mail zachycen příjemcovým providerem jako spam, což Pořadatel nemá možnost žádným způsobem ověřit a zjistit. 


f) Pokud Účastník od Zprostředkovatele neobdrží potvrzující e-mail, doporučuje se, aby prohledal také SPAM složku svého emailu – je možné, že mohla být zpráva Zprostředkovatele označena za SPAM, a to buď Účastníkovým poskytovatelem internetu nebo anti-spamem, nebo jiným nastaveným filtrem. Pokud se Účastníkovi nepodaří e-mail s potvrzením dohledat, je povinen obratem kontaktovat infolinku Kampaně, která problém vyřeší.


Další ustanovení

7) Registrací vyjadřuje Účastník souhlas s pravidly a podmínkami Kampaně a zavazuje se je plně dodržovat. Účastník dále prohlašuje, že se seznámil s podmínkami zpracování osobních údajů v souladu s těmito pravidly.


8) Vymáhání účasti v Kampani soudní cestou je vyloučeno.


9) Účastník tímto bere na vědomí zpracování poskytnutých osobních údajů v rozsahu titul, jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, informace o občanském průkazu, informace o cestovním pasu, pohlaví, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, státní občanství, místo narození, informace o bankovním účtu, IMEI číslo odprodaného, typ odprodaného zařízení a město bydliště („Osobní údaje“) společností Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., se sídlem V parku 2323/14 Praha 4, 148 00, IČO: 289 87 322, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 158046 jako správcem Osobních údajů Účastníka za účelem účasti Účastníka v Kampani. Zpracování Osobních údajů pro tento účel je nezbytné pro realizaci Kampaně, tj. plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je Organizátor a účastník. Osobní údaje zpracovávané pro tento účel budou uchovávány po dobu trvání Kampaně a po dobu nutnou k ochraně práv organizátora v souvislosti s Kampaní. Organizátor a Samsung Electronics (UK) Limited, se sídlem Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey, KT16 0PS, Velká Británie, reg. číslo: 03086621 („Samsung UK“)  dále zpracovávají jako správci (dále společně jako „Správce“) část Osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, typ odprodaného zařízení a město bydliště pro marketingové účely, tj. nabízení obchodu a služeb Správce, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků. Zpracování Osobních údajů pro tento účel bude probíhat na základě souhlasu uděleného účastníkem Kampaně. Souhlas může účastník Kampaně kdykoliv odvolat, zákonnost zpracování Osobních údajů před odvoláním souhlasu tím však nebude dotčena. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 3 let nebo do doby odvolání souhlasu.


10) V souvislosti se zpracováním Osobních údajů bere účastník Kampaně na vědomí, že má následující práva: právo požadovat přístup k Osobním údajům; právo požadovat opravy nebo vymazání Osobních údajů; právo požadovat omezení zpracování Osobních údajů; právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů; právo na přenositelnost dat; právo podat stížnost orgánu dohledu (Úřad pro ochranu osobních údajů). Více informací naleznete na www.uoou.cz a další práva stanovená právními předpisy na ochranu osobních údajů.


11) Kromě uvedených Správců, mohou být poskytnuté Osobní údaje dále zpřístupněny dalším společnostem ze skupiny Samsung. V rámci zpřístupnění Osobních údajů dalším společnostem z uvedené skupiny může docházet k předávání Osobních údajů do třetích zemí na základě rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně nebo standardních smluvních doložek. Poskytnuté Osobní údaje budou dále zpřístupněny společnosti MOBIL POHOTOVOST GSM s.r.o., se sídlem Praha 1, Spálená č.p. 101/37, PSČ 11000, IČO: 257 70 471, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 68662 jako zpracovateli.


12) Při zpracování Osobních údajů Správcem dochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, včetně profilování, které může mít pro účastníka právní účinky nebo se ho dotknout podobným způsobem. V takovém případě může účastník požadovat lidský zásah Správce při zpracování Osobních údajů, dále vyjádřit svůj názor a napadnout rozhodnutí učiněné prostřednictvím automatizovaného zpracování.


13) Poskytnutí Osobních údajů je nezbytné pro účast účastníka v Kampani, pokud se nejedná o zpracování na základě uděleného souhlasu účastníka. V případě neposkytnutí Osobních údajů v rozsahu nezbytném pro účast v Kampani, nebude možné, aby se účastník Kampaně zúčastnil. Správce je možné kontaktovat na uvedené adrese, případně na e-mailové adrese info.cz@samsung.com.


14) Organizátor nenese jakoukoli odpovědnost za případné škody způsobené Účastníkům v souvislosti s užíváním (realizací) výkupní částky.


15) Proces výkupu starého přístroje prostřednictvím portálu https://www.novysamsung.cz/, stejně jako způsob a podmínky výkupu nemůže Organizátor Kampaně ovlivnit a ani za tento výkup, jeho proces a podmínky neodpovídá. Výkup starého přístroje vykonává Zprostředkovatel.


16) Úplné a přesné pravidla a podmínky registrace přes portál https://www.novysamsung.cz/ jsou dostupné na webových stránkách portálu https://www.novysamsung.cz/.


17) Organizátor neodpovídá za nedoručení či ztrátu výkupní částky bankou.

18) Organizátor Kampaně si ve výjimečných a celkem odůvodnitelných případech vyhrazuje právo Kampaň ukončit. Organizátor je oprávněný změnit pravidla Kampaně či technické nebo organizační zabezpečení Kampaně a v takovém případě je změna pravidel účinná od okamžiku zveřejnění na webových stránkách Kampaně na webových stránkách https://www.novysamsung.cz/. V případě, že Účastník nebude se změnou pravidel Kampaně souhlasit, bude oprávněný svojí účast na Kampani ukončit bezplatně jednostranným oznámením doručeným Organizátorovi prostřednictvím webových stránek https://www.novysamsung.cz/ nebo zavoláním na infolinku  0800 66 53 77.